Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina

هتل موسای طراحی استودیو M+N

هدف ایجاد یک هتل کوچک در یک خانه ی قدیمی اویل قرن بیستمی بود که استودیو M+N به خوبی از عهده فضاسازی و استفاده از فضاهای مرده بر آمده….