Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina

هدف ایجاد یک هتل کوچک در یک خانه ی قدیمی اویل قرن بیستمی بود که استودیو M+N به خوبی از عهده فضاسازی و استفاده از فضاهای مرده بر آمده. اینجا میتوانید یک لذت قرن نوزدهمی با کیفیت داشته باشید.

 

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-03

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-04

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-05

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-06

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-07

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-08

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-09

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-10

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-11

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-12

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-13

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-14

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-15

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-16

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-17

Mousai-Hotel-by-Estudio-MN-Cordoba-Argentina-18